Условия за ползване

Следващите ПРАВИЛА уреждат отношенията между Фул Супорт ООД, като собственик на Интернет портала MOTO.BG и всяко лице, наричано по-нататък Потребител, което посещава и/или ползва страниците, ресурсите, стоките и услугите предоставяни чрез Интернет портала MOTO.BG.

Чл.1. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ са задължителни и важат за всички Потребители на портала MOTO.BG без изключения.

Чл.2. Правилата, въведени с настоящите условия за ползване се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в съответния сайт на портала MOTO.BG.

Чл.3. Потребителят се задължава да ползва Интернет портала MOTO.BG в съответствие с изискванията на настоящите правила, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

Чл.4. Потребител, който се регистрира в Интернет портала MOTO.BG чрез въвеждане на е-mail адрес, потребителско име, парола и/или други данни има право да ползва допълнителни услуги и/или обявени промоционални отстъпки. Регистрацията е безплатна.

Чл.5. Ползване на платени стоки и услуги през Интернет портала MOTO.BG се таксува според действащите тарифи и цени за съответните ресурси, стоки и услуги.

Чл.6. При публикуване на какъвто и да е вид съдържание (информация, данни, мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или други материали, които стават публично достояние или се предават конфиденциално) на Интернет страниците на портала MOTO.BG, е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.7. Отговорност за публикувано съдържание, включително на всички реклами, фигуриращи в портала MOTO.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, носят единствено Рекламодателите и/или Потребителите, които са ги публикували.

Чл.8. Фул Супорт ООД не носи никаква отговорност за публикувано или създадено от Потребители съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез портала MOTO.BG.

Чл.9. При участие на Потребителя във форуми, блогове, чат стаи или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страниците на портала MOTO.BG, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

а/ да пише само на български език, с кирилица. Използването на чужди езици и/или букви се допуска единствено с цел изясняване на изказа, при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Текстове на различен от българския език ще бъдат редактирани от съответните администратори на Интернет портала MOTO.BG.

б/ да не поставя на Интернет страниците на портала MOTO.BG нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име на портала MOTO.BG, включително публикуването на материали с порнографско съдържание.

в/ да не дублира теми или раздели във форуми, блогове и чат стаи.

Чл.10. Фул Супорт ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие регистрацията на Потребител, който не спазва настоящите ПРАВИЛА.

Чл.11. В случай на неправомерни действия от страна на Потребител и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Фул Супорт ООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл.12. Фул Супорт ООД не отговаря пред Потребителя за:

а/ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на Интернет портала MOTO.BG от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

б/ неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;

в/ претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на Интернет портала MOTO.BG;

г/ за разпространение на съобщения чрез Интернет портала MOTO.BG, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Фул Супорт ООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Чл.13. Фул Супорт ООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно ресурсите, предоставяни на Интернет портала MOTO.BG.

Чл.14. Фул Супорт ООД си запазва правото по всяко време, едностранно да променя настоящите правила, както и технологията, дизайна и структурата на Интернет портала MOTO.BG, без специално уведомяване на Потребителите.

Чл.15. Фул Супорт ООД не гарантира, че потокът информация към и от портала MOTO.BG няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Чл.16. Фул Супорт ООД по никакъв начин не контролира съдържанието, създавано и разпространявано от Потребителите, поради което начин не отговаря и не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това съдържание.

Чл.17. Потребителят няма право да използва Интернет портала MOTO.BG, за да:

а/ формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б/ причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в/ да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост;

г/ да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

д/ да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Интернет портала MOTO.BG;

е/ да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

ж/ да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

з/ да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

Чл.18. Фул Супорт ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.19. Регистрациите на Потребители, които последните 6 месеца не са влизали с потребителското си име в Интернет портала MOTO.BG ще биват заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново спазвайки съответната процедура.

Чл.20. Фул Супорт ООД си запазва правото да изпраща на Потребителите на портала MOTO.BG системни съобщения и не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия за ползване.

Чл.21. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Чл.22. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Контакти за връзка с екипа на Интернет портала MOTO.BG:

е-mail : manager(клиомба)moto.bg

Последна актуализация на 14. 12. 2011 годинаКоментарите са забранени.