Изявление от “Съюз на Българските Мотоциклетисти” (СБМ)

Изявление от “Съюз на Българските Мотоциклетисти” (СБМ)

На 11.12.2010г. в гр.Казанлък се проведе учредително събрание в присъствието на представители на  15  мото клуба плюс предтавител от страна на физически лица от които 14 мото клуба и представител на физическите лица, взеха  единодушно решение и участие за създаване на “Съюз на Българските Мотоциклетисти” . Името се изписва и на латиница „Union of Bulgarian motorcyclists“.
Съюзът е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза – в полза на своите членове.
Седалището на Съюзът е в гр. Казанлък.
Съюзът има печат с надпис „Съюз на Българските Мотоциклетисти“.
Съюзът се създава за неопределен срок.
Съдебната регистрация е взета на  24.01.2011г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Съюзът е неполитическа организация и е независим от държавни, политически, синдикални и други органи и организации, като е свободен да изявява своя позиция по специфични форми и начини, отговарящи на целите и спецификата му.
Съюзът има следните цели и задачи;
Да запазва и подобрява отношенията между клубовете членове на съюза, както и взаимоотношенията между отделните членове.
Да популяризира мототуризма, мотоциклетния спорт и идеи в страната.
Да осигурява взаимопомощ между всички мотоциклетисти взели участие в Съюзът.
Да защитава правата и интересите на мотоциклетистите.
Съюзът няма право да се намесва във вътрешната политика и ръководство на клубовете.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членове на Съюзът могат да бъдат местни физически и/или юридически лица,без ограничение на пол.
Членството на физически лица в Съюза не ги ограничава в участие в други клубове, съюзи, сдружения и организации, с изключение на такива, които дублират дейността на този Съюз.
Член на Съюза може да бъде пълноправен Мотоклуб, Сдружение или физически лица, които спазват устава и отговарят на следните условия:
А/ Мотоклуба или Сдружението трябва да са с адрес на регистрация и седалище на територията на Р.България.
Б/ Не е клуб чаптър /клон/ от друга държава или съпорт /подкрепящ, прокарващ целите/ на чуждестранен клуб.
В/ Физическите лица трябва да са пълнолетни граждани, притежаващи свидетелство за правоуправление на МПС категория А, да притежават собствен мотоциклет, да не е поставен под частично или пълно запрещение, както и да не е съпорт /представител, подкрепящ, или прокарващ целите/ на чуждестранен клуб.
Физическите лица ще бъдат представлявани в съюза и от общ представител.

Броят на членовете не се ограничава.
Приемането на членове на Съюзът се осъществява с подаването на писмена
молба от заинтересованият Мотоклуб, Сдружение или физическо лице в Управителния съвет.

Членството възниква от датата на решението за приемането.
Съюзът има право на преценка дали кандидатът за член отговаря на изискванията за членство в Съюза. Решението за приемане на нов Мотоклуб или член на Сдружението се взима с 3/4 мнозинство на Общото събрание, решението не подлежи на обжалване и е окончателно.

Новопостъпил Мотоклуб или Сдружение след приемането са с едногодишен изпитателен срок, като през този срок нямат право на глас при вземане решения на съюза. Пълноправен член се става след изтичане на едногодишният изпитателен срок, през който кандидатът е доказал своята пригодност.

Членовете на Съюзът имат право:

Да вземат участие в дейността на Съюзът чрез тяхните ръководни органи /за ЮЛ/ или чрез пълномощник /освен и лично за ФЛ/, с правото на един 100% фактически “глас- клуб”;
Да бъде информиран за дейността на Съюзът;
Да правят предложения, насочени към усъвършенствуване на дейността на Съюзът;
Да участват в инициативите, проявите и дейността на Съюзът;

Членовете на Съюзът са длъжни:

Да участват дейността на Съюза в съответствие с устава;
Да изпълняват решенията на ръководните органи на Съюза във връзка с дейността на Съюзът;
При възникване на междуклубен проблем, членовете на Съюзът са длъжни да уведомят управителния съвет, а не да проявяват самоинициатива. Ако управителния съвет не вземе отношение, имат право да свикат Общо събрание. При проявяване на самоинициатива, в зависимост от нарушението, се налага наказание или изключване.
Да участват активно в реализиране на целите и дейността му.
Членовете на Съюза нямат право да представляват и говорят от името на Съюза без да са изрично упълномощени за това.

Членството в Съюзът се прекратява;

С едностранно писмено волеизявление до Съюзът.
С изключване.
С отпадане от членство.
Физическа саморазправа с членове на Съюзът.
Нелоялно отношение с член на съюза или негови близки.
Грубо и унизително държание с член на Съюзът или негови близки.
Неоказване на съдействие на член на Съюзът без уважителни причини.
Изнасяне на поверителна Съюзна информация.
Непристойно поведение при мероприятия на Съюзът.

Решение за изключване на член на Съюза се взема от Управителния съвет на Съюза и може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Съюза, чието решение е окончателно. Изключване на членове на Съюза може да има място в случай на систематично неизпълнение на настоящия Устав, а също така и на решенията на ръководните органи на Съюза, които са задължителни за всеки член.

ОРГАНИ НА СЪЮЗА;

Органи на Съюза са:
1. Общото събрание на членовете;
2. Управителен съвет на Съюза;
3. Контролен орган
4. Говорител на Съюза.


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ;

Върховен орган на Съюза е общото събрание на членовете.
Общото събрание се състои от всички членове на Съюза.

Общото събрание:
Изменя и допълва устава на съюза.
Избира и освобождава членовете на управителния съвет.
Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до предмета на дейност на Съюза.
Взема решение за преобразуване и прекратяване на Съюза.
Приема бюджета на Съюза, програмата за неговата работа и правилник за дейността
му.
Приема отчета за дейността на управителния съвет.
Взема решения за набирането и изразходването на финансовите средства на Съюза;
Взема решения за изключване на членове на Съюза.
Отменя решения на други органи на Съюза, които  противоречат на закона, устава
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза.
Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Съюза в населеното място, в което се намира седалището му. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Съюза по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Съюза.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ;

Управителният съвет на Съюза се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена, които са членове на сдружението и се избират за срок от 3 /три/ години.

Управителният съвет:
Представлява Съюза, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
Свиква заседания на общото събрание на членовете на Съюза.
Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.
Разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на устава.
Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет, проекто-програма за
дейността и проекто-правилник на Съюза.
Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Съюза.
Определя реда и организира извършването на дейносттa на Съюза, включително и
тази в обща полза, и носи отговорност за това.
Определя адреса на Съюза.
Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
правата на друг орган.
Изпълнява другите задължения, предвидени в устава.

Права и задължения на управителният съвет:

Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление или представителство на изпълнителните членове.

Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението.
Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват всички негови членове.
Всички решения от компетентността на Управителния съвет се вземат с единодушие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ;

Въпросът за прекратяване дейността на Съюза и реда на ликвидацията и се решава от Общото събрание на членовете, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Отличителни знаци на СБМ;

–   Членска карта, нашивка или значка.

Учредители;

Мото клубове;
Братя от ада – София
Върколаци – Севливо
Демони – Нова Загора
Змейовете – Павел Баня
Лястовички 33 – Полски Тръмбеш
Найт Райдърс – Габрово
Огнени сенки – Плевен
Пирински вълци – Благоевград
Пътни братя – Плевен
Райдърс- Ямбол
Спирит оф фрийдъм – Русе
Тракийски коннци – Чирпан
Черен легион – София
Черните рози – Казанлък

представител на физически лица;

Кайан Фарах Хусеин от София.


  1. doc каза:

    Надявам се скоро да се „наиграят“, да контактуват, да се сближат и да се обединят с БМА, защото истината не е в непрестанните разцепления, а в обединението.

  2. ivchotr каза:

    Като гледам, ако член на Съюза се държи грубо, непристойно или употреби сила срещу лица, различни от другите членове и техните близки, към него няма да се взема никакво отношение. Едно време при чавдарчетата, пионерчетата, комсомолците и партийците имаше по-строго отношение към подобни прояви и то с цел възпитанието на всеки член, а от там и на обществото – то май почти всички бяха членове на тези организации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*